Tổng quan: Có thể mua dùng được, mà giống iPhone quá.