1. Mac OS X

 2. Microsoft Windows 2000 Pro

  Driver - Product Installation Software (1)

 3. Microsoft Windows 7 (32-bit)

 4. Microsoft Windows 7 (64-bit)

 5. Microsoft Windows 8 (32-bit)

  Driver (1)

  Driver - Product Installation Software (1)

  Utility - Diagnostic Tools (1)

 6. Microsoft Windows 8 (64-bit)

  Driver (1)

  Driver - Product Installation Software (1)

  Utility - Diagnostic Tools (1)

 7. Microsoft Windows Vista

 8. Microsoft Windows Vista (64-bit)

 9. Microsoft Windows XP

 10. Microsoft Windows XP x64

Thiết bị liên quan

© 2014 Powered By SkyIT, TMT Solutions